Välkommen till TotalFörvaltning AB
Affärsidé

TotalFörvaltning AB skall förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Sundsvall, främst centralt belägna. Beståndet skall långsiktigt till huvuddelen utgöras av bostadsfastigheter. Lokalfastigheter skall ägas då dessa är integrerade med bostäder i samma fastighet eller då den affärsmässiga risken kan bedömas vara låg i kombination med en hög avkastning.

Företaget skall tillhandahålla bostäder och lokaler med rätt kvalitet och hög servicegrad och därigenom uppfattas som en hyresvärd med gott renommé.

Befintligt fastighetsbestånd

TotalFörvaltning AB är ett i Sundsvall lokalt förankrat fastighetsbolag som bildades 1997. Bolaget äger för närvarande 30 fastigheter varav 11 lokalfastigheter.

Fastigheterna består av ca 107.000 m², varav 30% av ytan utgörs av bostäder och 70% lokaler. Antal bostadslägenheter uppgår till ca 420 st. Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av Sundsvall. Hyresintäkterna för 2010 uppgick till drygt 57 Mkr och fastigheternas bokförda värde per 2010-12-31 till 380,9 Mkr.

Bild på startsidan
Kvalitet - miljö

Företaget arbetar systematiskt med olika åtgärder för att hålla driftkostnaderna på en långsiktigt låg nivå.

I detta ingår även att aktivt arbeta för att företagets miljöpåverkan på omgivningen minimeras.